فهرست افرادآقای دکتر بهروز عمرانی
رییس پژوهشگاه
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
Behruz.omranigmail.com

آقای دکتر علیرضا قلی نژاد پیربازاری

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
gholinejadaligmail.com

آقای دکتر حسنعلی مسلمان یزدی
استادیار گروه عمران
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
Hmosalmangmail.com

خانم مهندس هما خراسانی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
Homio.khorasanigmail.com

آقای مهندس سید محمد بهشتی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
sabnegpargmail.com
آقای دکتر محمدحسن طالبیان

وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
h.talebianmcth.ir
آقای دکتر علیرضا قلی نژاد پیربازاری

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
gholinejadaligmail.com
آقای دکتر سید محسن حبیبی
عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
SMHABIBIUT.AC.IR
آقای پروفسور داوید کرتمنجیان

Institute of Art, National Academy of Sciences
dakertmenjyangmail.com
آقای دکتر یوکا ایلماری یوکیلیتو

University of York, UK
jijokilehtogmail.com
آقای دکتر کارلو چزاری

President of D&M International Director of the International Centre For the Conservation of the Architectural Heritage
c.cesaritin.it
آقای دکتر حسن سلطان زاده
عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
hos.soltanzadehiauctb.ac.ir